IES Llorenç Garcías i Font

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

Darreres Notícies

PROCÉS D'ADMISSIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2018-2019.

fp logo 18 19Ha començat el procés d'admissió a la Formació Profesional per al curs

2018-2019. En el següent enllaç teniu tota la informació:

Admissió a la Formació Professional curs 2018-2019

Professorat BC

  • Publicat el Dimecres, 01 Febrer 2017 10:53

El professorat

Una condició indispensable per assegurar l'eficàcia i l'èxit del programa és la dotació del professorat amb l'adequada preparació i els coneixements suficients en llengua anglesa per a impartir les matèries seleccionades en el currículum integrat.

El professorat que imparteix les àrees o matèries (ciències naturals/biologia, ciències socials, tecnologia, educació visual i plàstica, etc.) a cadascun dels cursos, a més de la titulació corresponent, ha d'acreditar uns coneixements elevats en llengua anglesa.

El MEC/British Council organitzava periòdicament cursos de formació per al professorat directament implicat en el projecte. Alguns d’aquests cursos, principalment de metodologia especialitzada per a cada assignatura i nivell educatiu, es realitzaren al Regne Unit i inclogueren visites als centres escolars anglesos, la qual cosa els permeté conèixer i analitzar el seu funcionament. També, anualment, s’organitzaven cursos d’immersió lingüística, per millorar la competència lingüística dels professors que imparteixen matèries diferents de les de llengua anglesa.

Els professors assessors lingüístics: els professors titulars compten dins l’aula amb la col·laboració d'un assessor lingüístic, específicament nomenat i seleccionat pel British Council. Aquest assessor reforça totes i cadascuna de les activitats del professorat titular i facilita, sobretot, la utilització de l’anglès com a llengua vehicular i de relació. Així mateix, contribueix i participa en la preparació del material d'aula de cadascuna de les unitats didàctiques i col·labora activament en l'organització de les activitats extraescolars, tant ordinàries com extraordinàries, que realitzen els alumnes del currículum integrat. La dotació del professorat es complementa amb la figura de l’auxiliar de conversa que garanteix la presència de professorat nadiu a les aules.

Correspon al departament de Llengües Estrangeres, la coordinació i la supervisió del programa en tot el que es refereix a la llengua anglesa com a llengua vehicular. La coordinació, a més, ha d'estendre's al centre d'educació infantil i primària adscrit a l'institut, sobretot en les qüestions relatives a l'organització curricular, al domini de l’anglès i a la situació concreta de l'alumnat que ha d'accedir als estudis d’educació secundària.