IES Llorenç Garcías i Font

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

Darreres Notícies

PROCÉS D'ADMISSIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2018-2019.

fp logo 18 19Ha començat el procés d'admissió a la Formació Profesional per al curs

2018-2019. En el següent enllaç teniu tota la informació:

Admissió a la Formació Professional curs 2018-2019

Informació General BC

  • Publicat el Dimecres, 01 Febrer 2017 10:43

El PROJECTE DE CURRÍCULUM INTEGRAT MEC-BRITISH COUNCIL

Informació general

Coordinador: Amalio Arnandis Puig

Professors participants:

Dpt. Llengua anglesa: Maria A. Ferragut, Ana Järner, Neus Oliver

Dpt. CCSS: Enrique Alarcón,  Magdalena Reinés

Dpt. CCNN: Inès  Riera, Jaume Vives

Dpt. Tecnologia: Maria A. Mayol, Elena Gómez

Dpt. Educació visual i Plàstica: Caterina Estelrich,  Elena Albinyana Sanz

 

El mes de febrer de 1996 el Ministerio de Educación i el British Council signaren un conveni amb la finalitat d’establir un marc de cooperació per a desenvolupar projectes curriculars integrats de l’ensenyament en llengua anglesa a determinats centres educatius públics de l’Estat espanyol, des de l’Educació Infantil fins a l’acabament de l’Educació Secundària Obligatòria.

Els objectius d’aquest conveni eren, i continuen sent, els següents:

1.-Facilitar l’accés de l’alumnat a un millor aprenentatge i domini de l’anglès.

2.- Possibilitar que aquest alumnat pugui accedir a l’obtenció simultània d’altres titulacions acadèmiques, com la titulació d’educació secundària pròpia del Regne Unit (IGCSE).

3.- Establir un marc de col·laboració en la formació del professorat encarregat d’impartir les matèries i les àrees curriculars en llengua anglesa.

A Mallorca, els dos únics centres educatius seleccionats per dur a terme aquest projecte van ser el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Na Caragol i l'Institut d'Educació Secundària Llorenç Garcías i Font, els dos ubicats al municipi d'Artà.

A aquests centres, l'aplicació progressiva del projecte ha modificat aspectes importants de la pràctica educativa amb uns resultats que el professorat, els pares i els alumnes consideren altament satisfactoris.

Al curs 1996-97, el CEIP Na Caragol va iniciar l'aplicació del programa de currículum integrat, de manera simultània per als alumnes de 3 i 4 anys d'Educació Infantil. A aquest centre no s’ofereix la possibilitat d'una doble via i, per tant, el programa s'imparteix, obligatòriament, per a tots els alumnes.

Al curs 2003-04 la primera promoció d'alumnes que inicià els estudis de currículum integrat va finalitzar l'etapa d'Educació Primària. I, al curs següent, 2004-05 començà a aquest institut l'aplicació del programa per a un sol grup d'alumnes procedents del CEIP Na Caragol. Des del curs 2007-08, el programa s'imparteix a tota l’etapa d’ESO. El centre presenta una doble via, ja que rep alumnat procedent d’altres centres de primària que no estan adscrits al projecte.

 

 

 

Programa de currículum integrat. Curs 2016-17 Distribució de l’alumnat per cursos i grups

Curs

Numero de grups

Organització dels grups

Nombre d’alumnes

1r ESO

2

HETEROGENIS

46

2n ESO

2

HETEROGENIS

39

3r ESO

2

HETEROGENIS

35

4t ESO

1

HETEROGENIS

31

Totals

8

HETEROGENIS

151

 

Tal com s'estableix a les bases de desenvolupament del conveni, tots els alumnes de primària procedents del CEIP Na Caragol tenen el dret de continuar el programa de currículum integrat a l'ESO. Això no obstant, tots aquests alumnes realitzen, a 6è de primària, una entrevista oral i una prova externa (dissenyada pel MEC/British Council) que n’avalua el domini i les habilitats lingüístiques. En funció dels resultats obtinguts a aquesta prova, l'equip orientador del centre de primària aconsella als pares la conveniència o no de continuïtat en el programa. D'altra banda, en cas d’haver-hi places vacants, els alumnes procedents d'altres centres poden incorporar-se, a 1r d'ESO, al programa de currículum integrat si superen una prova d’accés específica que es realitza a l'IES Llorenç Garcías i Font a finals del mes de juny, una vegada finalitzades les activitats lectives. Aquesta prova, de característiques semblants a la que es realitza a l’escola de primària, avalua la competència lingüística en anglès dels aspirants (bàsicament, l'expressió i la comprensió oral i escrita). A més a més, es comprova que no presenten mancances significatives en cap de les dues altres llengües oficials (la catalana i la castellana) de la comunitat autònoma.

En casos excepcionals i amb una justificació avalada per pares i professors, els alumnes que han cursat 1r d'ESO per la via ordinària, poden accedir al programa a 2n d’ESO.

Per contra, també hi ha la possibilitat d'abandonar el programa. Quan es dóna aquesta circumstància, els alumnes s'incorporen al grup ordinari del seu respectiu nivell educatiu.