IES Llorenç Garcías i Font

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT

Darreres Notícies

PROCÉS D'ADMISSIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2018-2019.

fp logo 18 19Ha començat el procés d'admissió a la Formació Profesional per al curs

2018-2019. En el següent enllaç teniu tota la informació:

Admissió a la Formació Professional curs 2018-2019

Professorat

DIMECRES 12 DE SETEMBRE COMENCEN LES CLASSES!

Els alumnes de 1r, 2n, 2n PMAR, 3r, 3r PMAR, 4t, 4t PRAC, de l'ESO, i els de 1r i 2n de Batxillerat tenen el següent horari pel primer dia lectiu, dimecres 12 de setembre de 2018:

8h - 9.50h: Presentacions als alumnes

9.50h - 14.10h: Inici de les sessions lectives amb l'horari normal corresponent de cada grup

BEQUES D’ÈXIT DE SEGONA OPORTUNITAT (ALUMNES CICLES FORMATIUS)

Objectius:

- Concedir beques per a dur a terme estudis de FPGM i de FPGS.

- Joves desocupats que retornin al sistema educatiu per cursar cicles de FP presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2017-2018.

Llegeix més...

Orientació Acadèmica i Professional 3r d'ESO

 

I després de l'ESO, Què?

 

 

 

DEPARTAMENT BIOLOGIA-GEOLOGIA

Curs 2016-2017.

Projectes de 4t eso

1.- Biologia: estudi dels caràcters poligènics en humans  

2.- Disseny d'una maqueta molecular d'ADN

Treballs fets pels alumnes

 

PROJECTE: "TOTS A L'HORT"

Des del departament de Biologia- Geologia s'ha continuat amb el projecte de l'hort ecològic i durant aquest curs han fet una feinada. Ara comencem a veure el resultat. Aquí teniu una mostra del que han fet:

Projecte "Tots a l'hort"

 

Els Estatuts de l'AMIPA són aquí.

PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS

 

És una proposta organitzada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i la Conselleria d’Educació i Universitats, que va adreçada a tots els centres educatius d’infantil, secundària, batxillerat, de persones adultes, educació especial i centres d’especial singularitat de les Illes Balears. Té per objectiu impulsar l’educació ambiental en els centres i donar suport als projectes d’ambientalització dels Centres Educatius.

Per desenvolupar aquest programa, el nostre centre té la comissió del PECA integrada per:

-Maria A. Mayol

-Elena Gómez

-Magdalena Fuster

-Joan Domenge

-Josep Peiró

-Joana Mª Servera

que fan feina per a millorar el funcionament del centre a nivell ambiental.

L’objectiu de la comissió ambiental és avançar en la conscienciació, respecte i conservació sostenible del medi ambient. El programa està adreçat a tot l’alumnat del centre i potencia el treball cooperatiu i interdisciplinar.

Inclou, entre d’altres activitats:

l’hort ecològic, pensat perquè sigui treballat des del major nombre d’àrees possibles i perquè des d’aquestes àrees s’incentivin les activitats que hi estiguin relacionades.

- El consum responsable, amb el mercadet del comerç just,  

- el programa de reciclatge dels llibres de text 

- el berenar intercultural i solidari de Nadal

- el concurs Aula Verda.

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC

Professors responsables: Caterina Moll, Francesca Mestre, Victòria Contreras i Joana M. Servera.

D’ençà del curs 2011-12, s’han programat des del centre tota una sèrie d’activitats que tenen com a principals objectius el respecte a les persones, a un mateix, a l’entorn i el treballar la cultura dels valors relacionats amb la sociabilitat (participació crítica, relació social, autonomia, cooperació) i amb el treball i l’estudi (esforç, planificació, formalitat, dedicació, eficiència).

El voluntariat lingüístic està adreçat a tot l’alumnat del centre i té com a finalitat implicar tota la comunitat educativa en l’acollida dels alumnes nouvinguts, contribuir a cohesionar la comunitat escolar i a crear una cultura de l’ajuda i l’intercanvi desinteressat. La idea és bona no només perquè ajuda els nous alumnes amb l’adquisició de la llengua, sinó també pel que té d’intercanvi cultural i de mútua coneixença. A més, quan un alumne autòcton comparteix el temps i la llengua amb un alumne nouvingut el que fa és donar-li oportunitats per a inserir-lo en la xarxa d’amics i activitats.

Es du a terme durant el temps del primer pati, un cop a la setmana.

Coordinadora Francesca Mestre (Dpt. Llengua Catalana)

Durant el curs 2011-2012 es va posar en marxa el projecte “Bon dia” que consisteix en començar la jornada educativa fomentant un valor.

Es tracta d’una activitat que es planteja per tal d’incidir en el desplegament de les competències bàsiques associades al desenvolupament personal o les habilitats socials i per dotar els alumnes d’estratègies que els ajudin a resoldre els conflictes o les situacions que es donen en la vida quotidiana.

Està adreçada als alumnes de 1r cicle (enguany només als de 1r, en els cursos anterios, a 1r i a 2n) i consisteix en fer una breu reflexió –menys de deu minuts- sobre un valor concret a través d’un conte, un poema, una història… a primera hora del dia i des de la matèria amb la qual comencen la jornada. És una activitat interdisciplinar i la idea és que qualsevol activitat i acció de qualsevol membre de la comunitat educativa estigui regida pel respecte i pel desenvolupament d’aquests valors.

Funcionament:  Durant els 10 primers minuts de classe s'explica un valor amb el suport d'una cançó, d'una presentació de diapositives o d'un vídeo.

Proves IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)

Aquests exàmens són les proves internacionals que el sistema educatiu britànic té establertes per als alumnes que cursen estudis fora del Regne Unit i que són reconegudes per les universitats britàniques. Els alumnes poden presentar-se de forma individual a les matèries que ells decideixin, entre les que hagin cursat al llarg dels dos darrers cursos d’ensenyament obligatori.

La realització d’aquesta prova és una decisió personal dels alumnes i de les seves famílies qui, aconsellats pels seus professors, han de decidir afegir una dificultat més a la que suposa acabar l’etapa d’ESO.

El professorat

Una condició indispensable per assegurar l'eficàcia i l'èxit del programa és la dotació del professorat amb l'adequada preparació i els coneixements suficients en llengua anglesa per a impartir les matèries seleccionades en el currículum integrat.

El professorat que imparteix les àrees o matèries (ciències naturals/biologia, ciències socials, tecnologia, educació visual i plàstica, etc.) a cadascun dels cursos, a més de la titulació corresponent, ha d'acreditar uns coneixements elevats en llengua anglesa.

El MEC/British Council organitzava periòdicament cursos de formació per al professorat directament implicat en el projecte. Alguns d’aquests cursos, principalment de metodologia especialitzada per a cada assignatura i nivell educatiu, es realitzaren al Regne Unit i inclogueren visites als centres escolars anglesos, la qual cosa els permeté conèixer i analitzar el seu funcionament. També, anualment, s’organitzaven cursos d’immersió lingüística, per millorar la competència lingüística dels professors que imparteixen matèries diferents de les de llengua anglesa.

Els professors assessors lingüístics: els professors titulars compten dins l’aula amb la col·laboració d'un assessor lingüístic, específicament nomenat i seleccionat pel British Council. Aquest assessor reforça totes i cadascuna de les activitats del professorat titular i facilita, sobretot, la utilització de l’anglès com a llengua vehicular i de relació. Així mateix, contribueix i participa en la preparació del material d'aula de cadascuna de les unitats didàctiques i col·labora activament en l'organització de les activitats extraescolars, tant ordinàries com extraordinàries, que realitzen els alumnes del currículum integrat. La dotació del professorat es complementa amb la figura de l’auxiliar de conversa que garanteix la presència de professorat nadiu a les aules.

Correspon al departament de Llengües Estrangeres, la coordinació i la supervisió del programa en tot el que es refereix a la llengua anglesa com a llengua vehicular. La coordinació, a més, ha d'estendre's al centre d'educació infantil i primària adscrit a l'institut, sobretot en les qüestions relatives a l'organització curricular, al domini de l’anglès i a la situació concreta de l'alumnat que ha d'accedir als estudis d’educació secundària.